அங்க் குறியீடு -தாந்திரீக கிரியை

லூசிபெரியன் கோடெஸ் -பாகம் ஒன்று
*****************************************
டெவில்ஸ் கிரௌன்
******************************

பாடம்-1 – ஆன்ம ரசவாத குறியீடு

அங்க் குறியீடு -தாந்திரீக கிரியை
************************************************
இந்த குறியீட்டை பயன்படுத்தி நம் ஆழ்மன ஆசைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றும் அதி சக்திவாய்ந்த தாந்திரீக கிரியை ஒன்று சொல்லித்தர படுகின்றது . இந்த பயிற்சியில் சொல்லித்தர படும் இந்த தாந்திரீக யுக்தி பலதரபட்ட விஷயங்களுக்கு பயன்ப்டுத்தி அதில் வெற்றி காணலாம் .

வரும் வாரம் இன்னும் பல அதி இரகசிய இலுமினேட்டி தாந்திரிக கிரியை ஒன்று சொல்லித்தர பட உள்ளது . அந்த கிரியையை வைத்து உலகில் உள்ள சக்திவாய்ந்த பூதாதி தேவதைகளின் அருளை பெற்று , நம் ஆசைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி கொள்ளலாம்

Posted on: May 17, 2018admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *